(0352) 221 10 11
0533 375 12 75

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. Elit Plaza Kat:1 No:22/5 Kocasinan/KAYSERİ

Ödenmeyen Banka Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması Nasıl Olur? Haberler											Ödenmeyen Banka Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması Nasıl Olur?

Ödenmeyen Banka Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması Nasıl Olur?

 

7186 Sayılı Yasayla 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa eklenen Geçici

32.Madde ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir;

1- Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri,

faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal

kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe

göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar

tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri

ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda

bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil

oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden

yapılandırmaya tabi tutulabilir.

 

2- Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin

usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde

hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenir.

 

3- Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 2 yıl

süreyle uygulanır. Bu süreyi 2 yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

 

4- Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali

durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması

sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şarttır.

Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular

finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamaz.

 

5- Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali

durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin

değerlendirme; bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında

belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından

kabul edilmesi hâlinde alacaklı kuruluşlara yaptırılır.

 

6- Bu madde kapsamında finansal yeniden yapılandırmalarda;

 

a- Kredilerin vadelerini uzatmak,

b- Kredileri yenilemek,

c- İlave kredi vermek,

d- Anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr payları ile kredi

ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan kısmen

veya tamamen vazgeçmek,

e- Teminat azaltmak,

f- Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake

çevirmek,

g- Özel amaçlı şirketler ile 6362 sayılı Kanuna göre kurulan yatırım fonlarına

aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik

etmek,

h- Borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya

tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak,

i- Diğer alacaklı kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller

yapmak,

gibi gerekli görülen tedbirler alınır.

 

7- Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı kuruluşlar tarafından iştirak olarak

edinilecek borçluların varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin

değerleme, taraflardan birinin talep etmesi durumunda, Sermaye Piyasası

Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır.

 

8- Bu maddeye göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar

kapsamında düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca;

a- Yapılacak işlemler cezaevi harcı ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar

Kanununa göre alınan harçlardan (yargı harcı dahil) ve düzenlenecek

kâğıtlar (Çerçeve Anlaşmaları ve Sözleşmeler dahil) 1/7/1964 tarihli ve 488

sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisinden,

b- Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil

edilecek tutarlar 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu

gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,

c- Kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme

fonundan,

müstesnadır. Bu fıkrada yer alan istisnalar, alacaklı kuruluşların Çerçeve

Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmeler kapsamındaki

işlemleri dolayısıyla doğrudan veya dolaylı edindikleri varlıkları ve teminatları,

alacaklı kuruluşların kendi aralarında veya borçluya devri hariç, elden çıkardıkları

hâllerde uygulanmaz.

 

9- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (f) bendinde yer alan istisna hükmü, kanuni takibe alınma şartı

aranmaksızın alacaklı kuruluşlara ilgili varlıklarını Çerçeve Anlaşmaları ve

düzenlenen Sözleşmeler kapsamında devreden kurumlar ile bu suretle ilgili

varlıkları devralan söz konusu alacaklı kuruluşların bu varlıkları satışından doğan

kazançları hakkında da uygulanır.

 

10- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4)

numaralı fıkrasının (r) bendinde yer alan istisna hükmü, ilgili varlıkların Çerçeve

Anlaşmaları ve düzenlenen Sözleşmeler kapsamında alacaklı kuruluşlara devir ve

teslimi ile bu suretle ilgili varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları devir

ve tesliminde de uygulanır.

 

11- Sözleşme hükümleri uyarınca tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları

213 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı için değersiz alacak, borçlu için ise

vazgeçilen alacak olarak dikkate alınır. Alacaklı kuruluşlar tarafından dahil oldukları

risk grubunda bulunan borçlularla yapılan yeniden yapılandırma işlemlerinde bu

fıkra hükümleri uygulanmaz.

 

12- Sözleşmelere göre borçları yeniden yapılandırılan borçlular tarafından

alınmış olan teşvik belgelerinin süreleri ve ihracat taahhüt süreleri ile 28/3/2002

tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi

Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi çerçevesinde sağlanan kefaletleri de

içermek üzere kredi garanti kurumları tarafından verilen garanti ve kefaletlerin

süreleri, sözleşmeler ile belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılır.

 

13- Bu madde hükümlerine göre finansal yeniden yapılandırma kapsamına

alınan bir borçlunun borçlarının Sözleşmenin imza tarihini izleyen yılın başından

itibaren iki yıl içerisinde tekrar finansal yeniden yapılandırmaya konu edilmesi

hâlinde, bu madde hükmünde belirtilen vergi istisnaları ve teşvikler uygulanmaz.

 

14- Sözleşmeler ile uygulamaya konulan işlemlerin gerçekleşmemesi

hâlinde dahi, uygulanmış olan vergi, fon ve harç istisnaları geri alınmaz.

 

15- Bu maddeye göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar

kapsamında düzenlenen Sözleşmeler için sağlanan vergi istisnaları ve teşvikler, bu

madde kapsamında düzenlenen sözleşmelere istinaden yapılacak işlemlere birinci

fıkrada yer alan süreyle sınırlı olmaksızın uygulanır.